Forside | Flyttehjælp | Bestil | Vilkår
Vis kurv

0 Vare(r) 
I alt 0,00 DKK
Indtast din søgning
 
Lej en Box - vælg m2
Andre produkter

Almindelige vilkår og bestemmelser hos Boxleje Herning:

1. Lejeaftalen:
1.1 Ved nærværende aftale får Kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i et særskilt angivet depotrum.
1.2 Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår af nærværende Almindelige Bestemmelser.
1.3 Lejeaftalen løber som minimum i 3 måneder og kan herefter opsiges skriftligt med Løbende måned + 1 månedes varsel. Dette skal ske senest den sidste dag i hver måned.
1.4 Såfremt lejeaftalen ikke indgås til den første i måneden, beregnes en deffirenceret leje, frem til den første i næste måned.
1.5 Såfremt lejer får ny adresse, dankort, eller anden relevant information som Boxleje Herning skal bruge, er lejer påkrævet at oplyse herom.

2. Opbevaret gods
2.1 Det er alene tilladt at opbevare (tørt) stykgods i depotrummet, medmindre andet er specifikt aftalt i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Kunden har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor depotrummet.
2.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand- eller miljøfarligt, eller på nogen anden måde skadeligt gods i depotrummet, herunder batterier og brændstof (se også tillæg for opbevaring af div. motoriserede kørertøjer). Såfremt Boxleje Herning vurderer, at det opbevarede gods kan være til skade for person eller ejendom, er Kunden forpligtiget til omgående at fjerne det opbevarede gods. Kunden må ikke opbevare gods, som væsentligt afviger fra, hvad der må anses som normalt i relation til værdi og skrøbelighed, såsom eksempelvis pelsværk, juveler og kontanter.
2.3 Boxleje Herning påtager sig intet ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning og lignende. Boxleje Herning påtager sig endvidere intet ansvar for skader på eller tab af det opbevarede gods

3. Depotrummets anvendelse og opsyn:
3.1 Kunden må alene anvende depotrummet til opbevaring af gods. Kunden skal holde orden i og være påpasselig med det lejede depotrum. Kunden er ikke berettiget til at foretage nogen form for ændringer eller installationer i depotrummet.
3.2 Såfremt der sker skade på depotrummet, er Kunden ansvarlig herfor, såfremt det kan bevises, han er ansvarlig derfor.
3.3 Kunden er forpligtiget til at rydde depotrummet samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt Kunden ikke senest kl. 12:00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtigelse, er Boxleje Herning berettiget til at tømme og rengøre depotrummet for Kundens regning. Kunden er herefter forpligtiget til at betale de faktiske udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300.-.
 3.4 Rygning er strengt forbudt på hele ejendommen.
 
4. Adgang og tilsyn:
4.1 Der kræves en særskilt kode for adgang til Boxleje Hernings område og eventuelt de enkelte opbevaringsarealer. Kunden skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Såfremt Kunden får mistanke om, at koden er blevet kendt af uvedkommende, skal dette straks meddeles til Boxleje Herning.
4.2 Hvis flere personer skal have adgang, udstyres hver person med en særskilt kode, for hvilke Kunden er ansvarlig efter punkt 4.1.
4.3 Hvert depotrum aflåses af Kunden med en cylinderlås. Boxleje Herning er ikke i besiddelse af nøgler hertil.
4.4 Kunden har adgang til depotrummet i de til enhver tid gældende åbningstider eller efter særskilt aftale med Boxleje Herning. Boxleje Herning er berettiget til at kræve separat betaling for udvidet adgang til depotrummet.
 4.5 Boxleje Herning har ret til at skaffe sig adgang til depotrummet i tilfælde af reparation eller tilsyn med ejendommen eller ved mistanke om skade eller ødelæggelse. Boxleje Herning har tillige ret til at skaffe sig adgang til depotrummet ved nærværende aftales ophør med henblik på at rydde depotrummet.
 
5. Lejen
5.1 Lejens størrelse er den på købstidspunktet angivne månedsleje. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Lejen hæves automatisk fra lejers konto. Ved evt. manglende eller for sen betaling pålægges rykkergebyr på kr. 100 pr. fremsendt rykkerbrev og kr. 750 i forbindelse med foreløbige ophævelsesomkostninger samt renter i henhold til rentelovens regler fra fakturaens forfaldsdag. Kunden er tillige forpligtiget til at betale Boxleje Herning alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af skyldig leje.
5.2 Boxleje Herning er berettiget til at ændre lejens størrelse, når Boxleje Herning finder det begrundet i markedsforholdene, jf. erhvervslejelovens § 13. Sådan ændring skal skriftligt meddeles Kunden med et varsel på minimum 30 dage. Den ændrede leje er, hvis ikke andet er anført, gældende 30 dage efter at denne skriftligt er meddelt Kunden. Kunden kan ikke kræve leje nedsat. Erhvervslejelovens § 13, stk. 2 finder ikke anvendelse.
5.3 Efter Boxleje Herning har gennemført en lejeregulering efter pkt. 5.2 kan en ny regulering tidligst varsles 3 måneder efter, at den foregående regulering trådte i kraft. Ligeledes kan lejeregulering tidligst gennemføres med 30 dages varsel 3 måneder efter aftalens ikrafttræden.
5.4 Boxleje Herning er berettiget til at hindre kunden adgang til depotrummet, hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen.
5.5 Såfremt Kunden måtte have penge til gode hos Boxleje Herning, vil Boxleje Herning kontakte Kunden for at lave en aftale om, hvad der skal ske med Kundens tilgodehavende. For kunder, som er fraflyttet deres lejemål, og som Boxleje Herning forgæves har forsøgt at få kontakt med via de af Kunden oplyste telefonnumre og email adresser jfr. pkt 6.1, vil Boxleje Herning lave en overførsel til det af Kunden sidst oplyste kontonummer. Ansvaret for at holde Boxleje Herning opdateret med det til enhver tid aktuelle kontonummer påhviler alene Kunden, og Boxleje Herning kan ikke gøres ansvarlig for overførsel af beløb, som bliver sat ind på et kontonummer, der af den ene eller anden årsag ikke længere er aktuelt for Kunden, eller som måske tilhører en anden part.
 
6. Øvrige bestemmelser
6.1 Adresseændring, ændring af telefonnummer og email adresse skal straks meddeles til Boxleje Herning.
6.2 Kunden har hverken afståelsesret eller fremlejeret. Kunden kan således ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til andre uden Boxleje Hernings skriftlige samtykke.
6.3 Kunden har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevares i depotrummet eller på anden vis lade tredjemand benytte det lejede depotrum uden Boxleje Hernings skriftlige samtykke. Kunden er ansvarlig for alle skader, som pådrages depotrummet eller ejendommen i øvrigt, forårsaget af Kunden eller af personer, som Kunden har givet adgang til ejendommen eller depotrummet.
6.4 Boxleje Herning har til enhver tid ret til at forudsætte, at Kunden er ejer af godset, som opbevares i depotrummet, ligesom at den person, der er i besiddelse af den korrekte kode, har Kundens samtykke til at få adgang til depotrummet. Kunden eller den person, som har samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldigt legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til depotrummet.
6.5 Såfremt Kunden ved fejlagtig kodeangivelse eller på anden vis er årsag til en falsk alarm i ejendommen, eller inden for opbevaringsområdet, er Kunden forpligtiget til at betale samtlige omkostninger i forbindelse med den falske alarm. Udgifter hertil er at betragte som pligtig pengeydelse.
6.6 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen, og Boxleje Herning har ikke pligt til at tilbyde Kunden at leje andre lokaler i ejendommen, hverken før eller efter ombygning/genopførelse.
6.8 Boxleje Herning leverer lys til depotrummet, men hverken el, vand eller varme, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af foranstående aftale. I så fald påtager Boxleje Herning sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser i el-, vand- og varmeforsyningen med mindre afbrydelsen kan bebrejdes Boxleje Herning.
6.9 Boxleje Herning garanterer frostfrihed ved leje af depotrum i frostfri opbevaringsarealer. Garantien gælder ikke i tilfælde af svigt i strømforsyningen eller andre force majeure tilfælde.
 
7. Forsikring og ansvar
7.1 Boxleje Herning et forpligtiget til at holde ejendommen forsikret. Forsikring af alle opbevarede effekter er alene Kundens ansvar.
7.2 Boxleje Herning er ikke ansvarlig over for Kunden for tab, som måtte opstå som følge af, at Kundens opbevarede gods bliver beskadiget som følge af brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede gods/depotrummet tegnes og betales af Kunden, herunder eksempelvis tyveriforsikring

8. Ophævelse af lejemålet
8.1 Udlejeren kan hæve aftalen i nedenstående tilfælde
  • Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt.
  • Når det leje benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.
  • Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil.
  • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.
  • Når lejeren vanrøgter det lejede.
  • Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil.
  • Når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sin pligter til at iagttage god skik.
  • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtigelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet. 
8.2 Boxleje Herning forbeholder sig retten til at tilbagehold nødvendige midler til dækning af evtuelle omkostninger i forhold til misholdelse af depotrum.

9. Handels og leveringsbestemmelser
9.1 Al fysiske varer, såsom hængelås og flyttekasser, skal afhentes på adressen.
9.2 Lejer har 14 dages fortrydelses, medmindre du har modtaget nøglechip til lokalerne. Så er opsigelsen som nævnt i 1.3
9.3 Lejer skal inden for "rimelig tid" efter at have opdaget mangel eller skader på depotrum og hængelåse. Flyttekasser skal efterses ved af afhentning. 

Boxleje Herning ApS

Reg: 5078 Konto: 0001172064
John Pilgaard, Administrator
Taksvej 30, 7400 Herning
Mobil: 25 77 36 73
Email: boxlejeherning@gmail.com
CVR: 36997044